Salgs- og forretningsbetingelser

Følgende salgs- og forretningsbetingelser gælder for al handel mellem OneHouse A/S og HostingHouse A/S på den ene side (herefter ”OneHouse”) og køber på den anden side (herefter kunde), medmindre andet er aftalt skriftligt mellem OneHouse og kunde.

1. Ydelse

1.1. Ved ydelser i nærværende handels- og forretningsbetingelser forstås enhver disposition fra OneHouse foretaget for kunde, og hvilken udløser en betalingsforpligtelse som modydelse hos kunden.

1.2. En ydelse omfatter produktsalg; herunder hardware og/eller software og dertil relaterede tjenester, rådgivning, servertjenester, hosting, systemvedligeholdelse o.l., som måtte være omfattet af OneHouses virksomhed.

2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

2.1. OneHouse giver skriftligt tilbud på basis af kundens henvendelse, herunder kundens oplyste behov og evt. specifikationer.

2.2. En accept fra kundens side på et tilbud jf. 2.1 skal være kommet til OneHouses kundskab senest 10 kalenderdage efter tilbuddet er kommet til kundens kundskab.

2.3. Et tilbud jf. 2.1 afgives med forbehold for ændringer som følge af ændret grundlag for levering og/eller fremskaffelse af ydelsen.

2.4. En accept jf. 2.2. statuerer den endelige aftale indgået mellem OneHouse og kunde.

2.5. Et tilbud og en aftale i det hele taget indeholder et forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende ydelser.

2.6. OneHouse forbeholder sig retten til med frigørende virkning at tilbagekalde et tilbud jf. 2.1 eller en aftale jf. 2.4.

2.7. Korrespondance vedrørende tilbud, accept m.m. skal ske via e-post.

3. Leveringstid, forsinkelse og force majeure

3.1. Enhver angivelse af leveringstid fra eget lager ved ordrebekræftelse er vejledende og med forbehold for evt. forsinkelser.

3.2. For angivelse af leveringstid fra fjernlager ved ordrebekræftelse forbeholder OneHouse sig retten til at ændre leveringstiden.

3.3. OneHouse er berettiget til med frigørende virkning at annullere en ordre, eller udskyde en levering helt eller delvist ved forhold, som skyldes force majeure, dvs., forhold, hvis opståen OneHouse ikke har haft forudgående kendskab til og ej heller med rimelige bestræbelser kan afværge eller forhindre.

4. Risikoens overgang

4.1. Risikoens overgang for en ydelse sker ved overdragelse til fragtmand eller direkte overdragelse til kunden, det være sig på bestemmelsesstedet, ved OneHouses adresse eller på et af OneHouse eller kunden anvist sted.

5. Garanti og reklamation

5.1. For de ydelser, til hvilke der er forbundet en produktgaranti, yder OneHouse udelukkende den garanti og/eller service, som producent eller leverandør tilbyder OneHouse.

5.2. En reklamation af mangler på en ydelse skal fremsættes skriftligt inden 7 kalenderdage fra modtagelsen. For så vidt angår fejl og mangler, som kunden ikke umiddelbart kan konstatere ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, udvides reklamationsfristen til 3 måneder.

5.3. OneHouse fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, som ikke er reklameret rettidigt jf. 5.2.

5.4. Såfremt en undersøgelse viser, at det leverede produkt er mangelfuldt pga. fabrikation, konstruktion eller materialefejl, erstattes købers omkostninger ved demontering og nymontering ikke.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1. De angivne priser er ekskl. moms og andre eventuelle afgifter med mindre andet er angivet.

6.2. Kunden betaler fragt fra leveringsstedet med mindre andet er angivet.

6.3. Enhver ydelse faktureres ved fremsendelse eller præstation, jf. dog 6.4 og 6.5.

6.4. Konsulenttjenester såvel online som onsite, herunder kørsel til kundens adresse og/eller en af denne anviste adresse, faktureres pr. påbegyndt kvarter efter endelig levering af ydelsen.

6.5. Ydelser med aftalt fast pris, herunder driftsaftaler faktureres månedsvis forud.

6.6. Betalingsbetingelserne er 15 dage fra fakturadato og vil fremgå af fakturaen på ydelsen.

6.7. Ved manglende betaling eller ikke rettidig betaling forbeholder OneHouse sig retten til at opkræve rykkergebyr(er) samt morarenter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

7. Ejendomsforbehold

7.1. OneHouse forbeholder sig ejendomsretten til en leveret ydelse, indtil betaling har fundet sted.

8. Mangelbeføjelser

8.1. OneHouse vælger afhjælpningsmåden i forbindelse med en reklamation jf. § 5; være sig omlevering, reparation eller tilbagebetaling af købesummen mod returnering af ydelsen, alt til fuld og endelig afgørelse.

8.2. Vælger OneHouse at tilbagebetale købesummen jf. 8.1, forbeholder OneHouse sig retten til at afskrive købesummen et efter ydelsens brug hos kunden passende beløb. OneHouse er under ingen omstændigheder forpligtiget til at betale et højere beløb end den betalte købesum for ydelsen.

8.3. Forøges OneHouses omkostninger i forbindelse med levering af en ydelse og i forhold til den oprindelig aftalte pris grundet forhold, som kan henføres til kunden, kan OneHouse kræve godtgørelse herfor.

9. Produktansvar

9.1. OneHouse er ansvarlig for skade forvoldt på person og ting af OneHouses ydelser under den forudsætning, at skaden er forvoldt udelukkende under udøvelse af OneHouse i forbindelse med en ydelse og/eller ved præstation heraf.

9.2. OneHouse fraskriver sig et hvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab og følgeskader såsom driftstab, datatab(forvanskning), tidstab, avancetab, forgæves omkostninger, skade på personer og/eller ting eller andre følgeskader.

9.3. OneHouse fraskriver sig ansvar for krav, som er opstået i forbindelse med forhold, som skyldes kundens forsømmelighed og/eller uagtsomhed, herunder undladelse af opfyldelse af forpligtelser jf. forskrifter, brugsanvisninger og/eller vejledninger.

10. Fortrolighed

10.1. Alle informationer og data, herunder fortrolige oplysninger og persondata af enhver art, som OneHouse i forbindelse med en handel og løbende levering af ydelser får kendskab til, behandles med tidsubegrænset fortrolighed og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed og persondatasikkerhed. OneHouse indestår for at samtlige medarbejdere er underlagt en tidsubegrænset tavshedserklæring

Tilmeld nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du bl.a. gode tilbud før alle andre. Du får nyheder om dine IT-løsninger og bl.a. gode råd om væsentlige emner som IT-sikkerhed. Vi sender nyhedsbrev ud ca. en gang om måneden og du kan selvfølgelig altid framelde dig igen.